Warunki przyjęcia urządzenia do serwisu:


1.Decydując się na naprawę klient wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych podanych w Formularzu naprawy firmie Satell-Cad Polska Genowefa Herba-Błocińska z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej 95

2. Dane osobowe przetwarzane są:

a. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. W zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą bezpośrednią, elektroniczną, oraz wysyłkową.

c. W zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Użytkownika zgodą jeżeli wysłał zgłoszenie serwisowe, zakupił towar, lub części zamienne.

3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: p.herba@satellcad.pl

5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie: na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

6. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

9. Upewnij się że wszelkie dane zapisane w rejestratorze, tachimetrze, palmtopie itp. zostały zarchwizowane na innym nośniku danych, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualną utratę danych wynikającej z ekspertyzy/naprawy urządzenia.

10. Wszelkie koszty transportu związane z naprawą sprzętu ponosi Zleceniodawca.

11. Za powyższą usługę wystawiamy fakturę VAT (23%), której wartość należy uregulować gotówką lub kartą płatniczą w dniu odbioru sprzętu bądź przedpłatą na rachunek bankowy Satell-Cad Polska w PKO BP 96 1020 1462 0000 7002 0371 3237

12. Powiadomienie o kosztach naprawy lub kalibracji nastąpi przed powyższymi czynnościami drogą mailową, telefoniczną lub smsem. Jeżeli akceptujesz koszty naprawy lub kalibracji zobowiązujesz się wysłać informację w odpowiedzi o treści: “tak,akceptuję przedstawioną cenę naprawy w kwocie (kwota naprawy netto w pln)” Brak odpowiedzi (akceptacji kosztów naprawy) w podanej formie I drodze powiadomienia może skutkować wstrzymaniem naprawy lub kalibracji urządzenia.W przypadku braku akceptacji wyceny kosztów naprawy usterki, Klient ma prawo do rezygnacji ze zlecenia wykonania naprawy.

13. Nieodebrany sprzęt w terminie 6 miesięcy od daty naprawy uznawany jest za porzucony i przechodzi na własność Satell-Cad Polska.

14. Do każdego naprawionego / skalibrowanego instrumentu dołączane jest świadectwo stanu technicznego.